Xarxa òmnia

Manager:
Generalitat de Catalunya i entitats gestores al territori
Elements:
Facilitació de l’accés a les TIC de col·lectius desfavorits, exclosos digitalment i /o en risc d’exclusió social. Programes i activitats formatives per a la capacitació i alfabetització digital; la integració social i la creació de xarxes entre Punts Òmnia i/o usuaris.
Goals:
  • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a les TIC i dels processos de formació i reciclatge;
  • Afavorir l'autonomia de les persones mitjançant l'ús de les TIC;
  • Garantir la vinculació de les persones a la comunitat;
  • Dinamitzar les diferents associacions del barri perquè accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin en la prevenció i la lluita contra l’exclusió social.
  • Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, les entitats gestores sense ànim de lucre, l’acció institucional i el personal voluntari o col·laborador per sumar esforços singulars en cada territori.
Description:
Context:
UOC – Biblioteca virtual

Programa:
Es tracta d’una iniciativa institucional del Govern de la Generalitat (Dep. De Benestar Social i Família i Dep. D’Empresa i Ocupació) iniciada el 1999 i vigent des de llavors. La xarxa està integrada per entitats gestores distribuïdes per tot el territori català. Les entitats gestores són entitats sense ànim de lucre, ajuntaments o consells comarcals que són les responsables d’activar i gestionar els Punts Òmnia. A maig de 2014 la xarxa està integrada per 116 Punts Òmnia.
L’activitat desplegada en cada Punt Òmnia va adreçada a la població general, però amb discriminació positiva vers les persones en risc social i més si precisen millorar les seves capacitats per a superar les seves dificultats d’accés a les tecnologies d’informació.
La xarxa potencia que els Punts Òmnia treballin en aquest tres eixos bàsics.
  • Aprenentatge. Vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que els permeti no quedar excloses de la societat. Es desenvolupen tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris.
  • Inserció social. Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. D’una banda, els ofereix eines formatives informàtiques perquè sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, les posa en contacte amb els serveis d’orientació social del territori i els facilita un conjunt d'hàbits i competències perquè arribin als agents d'inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més aviat possible.
  • Treball comunitari. Consisteix a facilitar el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius al Punt Òmnia perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. Es potencia el treball en xarxa virtual entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris.
Òmnia ofereix espais i equipaments d’utilització pública i compta amb el suport d’un professional, que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries del Punt.
Axis:
#3 ÚS RESPONSABLE DE LA TECNOLOGIA
Line:
L9
Link:
http://xarxa-omnia.org/
Contact:
http://xarxa-omnia.org/contact

LATEST TWEETS

..